info@benmus.com
09130954196

اینهیبیتور-1000

کد محصول: 101204010

اینهیبیتـور -1000، حـاوی ترکیبـات آلـی و نمکهای معدنی میباشـد کـه بـه محلولهـای شـیمیایی در تمـاس بـا قطعـات و تجهیـزات فلـزی، اضافــه میشــود و ســرعت خورندگــی محیطهــای شــیمیایی را کاهــش میدهــد.
این محصول در کلیه صنایع شیمیایی مانند نفت گاز پتروشیمی و صنایع پایین دستی کاربرد دارد.

اشتراک گذاری:

قرار گرفتن تاسیسات و تجهیزات فلزی در معرض انواع مواد و املاح شیمیایی در طولانی مــدت، میتوانــد باعــث ایجــاد خوردگــی در آنهــا گــردد کــه منجــر بــه خسـارات زیـادی میگـردد. اینهیبیتورهـا مـواد شـیمیایی هسـتند، کـه بـا توجـه بـه ترکیـب شـیمیایی کـه دارنـد از ایجـاد خوردگـی در فلـزات، ممانعـت میکننـد.
اینهیبیتـور -1000، حـاوی ترکیبـات آلـی و نمکهای معدنی میباشـد کـه بـه محلولهـای شـیمیایی در تمـاس بـا قطعـات و تجهیـزات فلـزی، اضافــه میشــود و ســرعت خورندگــی محیطهــای شــیمیایی را کاهــش میدهــد.
این محصول در کلیه صنایع شیمیایی مانند نفت گاز پتروشیمی و صنایع پایین دستی کاربرد دارد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار ما، عضو شوید

logo-light
شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا با بیش از یک دهه فعالیت در زمینــه تامیــن و فــروش مــواد شــیمیایی و مصرفــی در خدمــت صنعتگــران و تولیدکننــدگان فعــال در صنایــع مختلفــی چــون صنایــع فلــزکاری، تراشــکاری، نسـاجی و صنایـع وابسـته می‌باشـد. شرکت بنموس از دوبخـش واحد تولیدی و واحد تحقیق و توسعه تشـکیل شـده اسـت.

با ما تماس بگیرید

DESIGN BY BENMUS – © 2019. ALL RIGHTS RESERVED.