محلول اینهیبیتور KH-IN

صفحه اصلیمحلول اینهیبیتور KH-IN

محلول اینهیبیتور KH-IN

قرار گرفتن تاسیسات و تجهیزات فلزی در معرض انواع مواد و املاح شیمیایی در طولانی مــدت، میتوانــد باعــث ایجــاد خوردگــی در آنهــا گــردد کــه منجــر بــه خسـارات زیـادی میگـردد. اینهیبیتورهـا مـواد شـیمیایی هسـتند، کـه بـا توجـه بـه ترکیـب شـیمیایی کـه دارنـد از ایجـاد خوردگـی در فلـزات، ممانعـت میکننـد.

اینهیبیتـور تولیـدی خنـک کار سـپاهان، حـاوی ترکیبـات آلـی و نمکهای معدنی میباشـد کـه بـه محلولهـای شـیمیایی در تمـاس بـا قطعـات و تجهیـزات فلـزی، اضافــه میشــود. ایــن محصــول، ســرعت خورندگــی محیطهــای شــیمیایی را کاهــش میدهــد.

ویژگیهای محصول

 

  • سازگاری با انواع مواد شیمیایی
  • پایداری حرارتی بالا
  • اثربخشی در شرایط عملیاتی شدید
  • عدم ایجاد رسوب بر روی سطح

دانسیته در 15ºC

pH

رنگ

شکل ظاهری

نام محصول

ترکیبات

کد محصول

1041 g/lit

9.8±0.2

قرمز

مایع شفاف

اینهیبیتور

نمکهای معدنی و آلی

KH-IN

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار ما، عضو شوید

logo-light
شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا با بیش از یک دهه فعالیت در زمینــه تامیــن و فــروش مــواد شــیمیایی و مصرفــی در خدمــت صنعتگــران و تولیدکننــدگان فعــال در صنایــع مختلفــی چــون صنایــع فلــزکاری، تراشــکاری، نسـاجی و صنایـع وابسـته می‌باشـد. شرکت بنموس از دوبخـش واحد تولیدی و واحد تحقیق و توسعه تشـکیل شـده اسـت.

با ما تماس بگیرید

DESIGN BY BENMUS – © 2019. ALL RIGHTS RESERVED.