info@benmus.com
09130954196

محلول هیدروتست KH-H1000

صفحه اصلیمحلول هیدروتست KH-H1000

محلول هیدروتست KH-H1000

ایـن محلـول بـه رنـگ قرمـز شـفاف بـا خاصیـت ضدخوردگـی وضد زنـگ زدگی به منظور تسـت لوله های فلزی و اطمینان از عدم وجود هرگونه سـوراخ و نشـتی، بـه ویـژه بـرای لوله هـای گازی اسـتفاده میشـود.

دانسیته در 15ºc 

pH محلول 5 درصد

pH محلول خالص

حلالیت درآب

رنگ

شکل ظاهری

کد محصول

1045 g/lit

9.2±0. 2

9.8±0. 2

100 درصد

قرمز

مایع شفاف

KH-H1000

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار ما، عضو شوید

logo-light
شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا با بیش از یک دهه فعالیت در زمینــه تامیــن و فــروش مــواد شــیمیایی و مصرفــی در خدمــت صنعتگــران و تولیدکننــدگان فعــال در صنایــع مختلفــی چــون صنایــع فلــزکاری، تراشــکاری، نسـاجی و صنایـع وابسـته می‌باشـد. شرکت بنموس از دوبخـش واحد تولیدی و واحد تحقیق و توسعه تشـکیل شـده اسـت.

با ما تماس بگیرید

DESIGN BY BENMUS – © 2019. ALL RIGHTS RESERVED.