کلینر KH-CC1000

صفحه اصلیکلینر KH-CC1000

کلینر KH-CC1000

کلینـر بـه منظـور حـذف آلودگـی هایـی از نـوع چربی، گریـس، روغن و… از سـطح فلزاتـی کـه نیـاز بـه پـاک کننده هایـی بـا قـدرت حفاظـت از خوردگـی بـالا دارنـد،اسـتفاده میشـوند.

کلینــر تهیــه شــده در واحــد تولیــدی خنــک کار ســپاهان، بــا قــدرت پاک کنندگــی عالی و خاصیت حفاظت از خوردگی فرموله شـده اسـت. این محصول محتوی ترکیبــات آلــی نــرم میباشــد و کاربــرد آســان و ســریع از مهمتریــن مزایــای آن محســوب میشــود، بــه طوریکــه محلــول 5 درصــد آن بــا آب کلیــه آلودگیهــای روغنـی را از سـطح فلـز حـذف مینمایـد.

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار ما، عضو شوید

logo-light
شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا با بیش از یک دهه فعالیت در زمینــه تامیــن و فــروش مــواد شــیمیایی و مصرفــی در خدمــت صنعتگــران و تولیدکننــدگان فعــال در صنایــع مختلفــی چــون صنایــع فلــزکاری، تراشــکاری، نسـاجی و صنایـع وابسـته می‌باشـد. شرکت بنموس از دوبخـش واحد تولیدی و واحد تحقیق و توسعه تشـکیل شـده اسـت.

با ما تماس بگیرید

DESIGN BY BENMUS – © 2019. ALL RIGHTS RESERVED.